GDPR – Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na něj navazujících právních předpisů České republiky (dále jen „GDPR“) Ing. Michal Stehlík, IČ: 87066301, se sídlem náměstí T.G.Masaryka 2392/17, 690 02 Břeclav, zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Břeclav, telefon: 733 679 940 (dále jen „správce“) prohlašuje, že ukládání a zpracování osobních údajů fyzické osoby (dále jen „subjekt“) je prováděno dle příslušných právních předpisů a norem.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů slouží k naplnění zákonem stanovené informační povinnosti poskytování informací o nakládání s daty v rámci správce.

2. Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů, které subjekt poskytuje, provádí správce a je prováděno v sídle správce. Ke zpracování dochází automatizovaně za využití výpočetní techniky a manuálně v tištěné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

Internetová prezentace správce na adrese www.mikulovsketerasy.cz shromažďuje a ukládá osobní údaje (jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo a předmět zájmu) subjektu, které subjekt zadá do kontaktního formuláře internetové prezentace. Dále internetová prezentace správce zpracovává data požadovaná pro analýzu návštěvnosti službou Google Analytics, provozovanou společností Google, Inc.

3. Zpracovávané osobní údaje

Osobní údaje subjektu, které jsou správcem zpracovány jsou:

 • jméno,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • rodné číslo,
 • číslo OP,
 • adresa trvalého pobytu,
 • číslo bankovního účtu,
 • emailová adresa,
 • telefonní číslo.

4. Účel zpracování osobních údajů

Správce provádí zpracování osobních údajů subjektu za účelem:

 • uzavírání zprostředkovatelských smluv, protokolů o prohlídce a rezervačních smluv,
 • přípravy smluvní dokumentace (Kupní smlouva, Návrh na vklad),
 • naplnění zákonných povinností,
 • daňových a účetních evidencí,
 • kontaktování v rámci obchodního styku, zasílání případných obchodních sdělení a informací o nově nabízených službách.

5. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektu bude správce zpracovávat pouze po dobu, po kterou bude poskytovat subjektu služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

6. Příjemci osobních údajů

Příjemce osobních údajů je podle GDPR fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.

Příjemcem osobních údajů s ohledem na účel zpracování může být:

 • advokátní kancelář,
 • hypoteční poradce,
 • účetní,
 • daňový poradce,
 • obchodní partner poskytující správci IT služby,
 • kontrolní orgán.

7. Poučení subjektu údajů

GDPR zajišťuje subjektu údajů následující práva a oprávnění:

 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR),
 • právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR),
 • právo na výmaz (čl. 17 GDPR),
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR),
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 6 odst. 1 GDPR),
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů (čl. 77 GDPR),
 • právo odvolat souhlas (čl. 7 odst. 3 GDPR),
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).